Obsah

Dokumenty

Rok 2016

2017

VZN č. 2/2016 O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku Stiahnuté: 212x | 06.02.2017

VZN č. 3/2016 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Hrabovka Stiahnuté: 390x | 06.02.2017

VZN č. 4/2016 o číslovaní stavieb Stiahnuté: 265x | 06.02.2017

VZN č. 5/2016 o sťažnostiach a petíciach Stiahnuté: 377x | 06.02.2017

VZN č. 6/2016 obce o správnych poplatkoch Stiahnuté: 330x | 06.02.2017

VZN č. 7/2016 o daniach a miestnych poplatkoch za KO Stiahnuté: 366x | 06.02.2017

VZN č. 8/2016 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 321x | 06.02.2017

VZN č. 9/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 582x | 06.02.2017

Rok 2015

2017

VZN č. 1/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác - návrh Stiahnuté: 205x | 06.02.2017

2015

Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku obce Hrabovka Stiahnuté: 208x | 15.12.2015

Rok 2014

2017

VZN č. 1/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Hrabovka Stiahnuté: 195x | 06.02.2017

VZN č. 2/2014 o úhradách za služby poskytované obcou Hrabovka Stiahnuté: 190x | 06.02.2017

VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 219x | 08.08.2017

VZN č. 4/2014 o verejnom poriadku na území obce Hrabovka Stiahnuté: 174x | 06.02.2017

VZN č. 5/2014 Obce Hrabovka o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 168x | 06.02.2017

2014

Rokovací poriadok obce Hrabovka Stiahnuté: 150x | 15.12.2014

Rok 2013

2017

VZN č. 1/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 163x | 06.02.2017

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Stiahnuté: 177x | 06.02.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 obce Hrabovka o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 155x | 06.02.2017

Rok 2012

2017

Návrh VZN č.1/2012 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 175x | 06.02.2017

Stránka