Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

#

Veľkonočné prianie

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás posilní a naplní pokojom, zdravím a dôverou.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov prajú

Starostka, obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - karanténa

V prílohe sú zverejnené nové ďalšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že v dňoch 8.4.-13.4.2020 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Obecný úrad bude znova fungovať v obmedzenom režime od 14.4.2020 v čase od 8.00-11.00 hod. až do odvolania.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V prílohe je zverejnené "Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov" vydané OR HaZZ Trenčín. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Hľadanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií) ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

· Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR

· Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú)

· Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SRJe potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh.Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod.Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:

· Potrebné ochranné pracovné prostriedky

· Celodennú stravu (raňajky, obed, večera)Z vyššie uvedeného sa obraciame na Vás s prosbou, či by ste mohli vo svojom meste/obci osloviť jednotlivcov, združenia, organizácie a pod. Prípadných záujemcov je potrebné zapísať do kontaktného formulára (viď príloha) a ten poslať mailom na ks.izs.tn@minv.sk .

Do kontaktného formulára je potrebné vypísať meno, priezvisko, vek, mesto/obec bydliska, mail, tel. kontakt dobrovoľníka. Ak by chcel pomôcť v nejakom konkrétnom zariadení, alebo len v nejakom kraji, alebo kdekoľvek – to treba konkretizovať v bode „KDE SOM OCHOTNÝ POMÔCŤ“. Do poznámky treba uviesť napr. ktoré dni môžem, ktoré nie a pod.

POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou). celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Predaj KOHAPLANT

Oznamujeme Vám, že firma Kohaplant, spol. s.r.o.- uskutoční predaj ovocných stromkov, kríkov a ruží.

V ponuke tiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.

Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom, ktorý chráni pred vysušením.

Predaj sa uskutoční

Dňa: 6.4.2020, teda v pondelok

Od: 16:00 hod

Do: 16:30 hod.

Na predajnom mieste: pri Obecnom úrade

Prosíme záujemcov o kúpu tovaru, aby pri nákupe mali na sebe rúška a dodržiavali odstup.

celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre seniorov

V prílohe je zverejnené upozornenie pre seniorov v súvislosti s výskytom podvodníkov, ktorí zneužívajú seniorov v čase karantény. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020 uzatvorenie maloobchodných prevádzok

V prílohe je zverejnené Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29. marca 2020 celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR-Rozšírenie núdzového stavu

V prílohe je zverejnené Uznesenie vlády SR zo dňa 27.3.2020. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k fakturácii za vývoz žúmp od PD Krasin

Fakturácia za vývoz 11 m3 do 31.01.2020 pre obec Hrabovka bola 55,45 € s DPH.

Vo februári 2020 bola fakturácia za vývoz 11 m3 pre obec Hrabovka 50,52 € s DPH.

Na základe intervencie OcÚ Hrabovka PD Krasin upravil fakturáciu od 01.03.2020 na sumu 45,00 € s DPH.

Odôvodnenie:

Prejazdové kilometre boli preverené povereným zamestnancom družstva. Nakoľko motorové vozidlo Tatra CAS je objemné, musí sa chodiť otáčať na vrchu Hrabovky.

Tržba pre družstvo 25,40 € bez DPH za jeden zvoz je pre PD Krasin hraničná. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam-ÚPSVaR Trenčín

V prílohe je zverejnený oznam od ÚPSVaR Trenčín. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam-pozastavenie činnosti stavebného úradu

OZNAM
Obec Hrabovka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a čl. I. §5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojení s §27 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 55 a 57 zákona
č. 50/1976 Zb. týmto oznamuje
- budúcim stavebníkom podľa hore uvedených zákonov
- stavebníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám u ktorých boli začaté konania vo
všetkých stupňoch
že Stavebný úrad v Hrabovke NEBUDE vykonávať činnosť do odvolania mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky.
Obec Hrabovka ako príslušný stavebný úrad pristupuje z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, kedy
je potrebné vykonávať opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík
ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej
udalosti.
Mimoriadna situácia pre územie Slovenskej republiky bola vyhlásená dňa 12. marca
2020 od 06.00 hod. vládou Slovenskej republiky (SR) z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Po odvolaní mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky na území SR, alebo iných
opatrení nariadených vládou SR stavebný úrad bude dostupnými prostriedkami informovať
verejnosť o svojej činnosti.

Eva Mráziková, starostka obce
celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva

Vážení občania,
opakovane Vás žiadam o dodržiavanie nariadení vydaných Úradom verejného zdravotníctva ohľadom koronavírusu. Dodržujte hygienu najmä umývanie rúk, nosenie rúška, obmedzte návštevy a pohyb viacerých ľudí pospolu. Znova dávam do pozornosti využiť možnosť požiadať obecný úrad alebo OZ Vĺčik pomôcť s nákupmi a s poskytnutím ochranného rúška.
Obec Hrabovka zabezpečila nákup ochranných rúšok, ktoré budú v najbližších dňoch doručené deťom od 5 do
18 rokov a seniorom od 63 rokov. Tieto rúška sú z materiálu 100 % bavlna s impregnáciou striebra, trojvrstvové, antibakteriálne PAD. Rúška je možné opakovane prať.

Eva Mráziková, starostka obce celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR-piata aktualizácia

V prílohe zverejňujeme piatu aktualizáciu k usmerneniam hlavného hygienika SR. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Umývanie rúk-prevencia koronavírusu COVID-19

Umývanie rúk-prevencia koronavírusu COVID-19 celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rúško nie je hanba

Rúško nie je hanba celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR-doplnenie

V prílohe zverejňujeme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - doplnenie zo dňa 16.3.2020 celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokyny Okresného riaditeľstva HaZZ Trenčín-zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

V prílohe zverejňujeme pokyny Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenia v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19

V prílohe zverejňujeme ďalšie usmernenia hlavného hygienika a regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-zmena úradných hodín

Oznamujeme občanom, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR a v súvislosti s ochranou pred nákazou koronavírusom COVID-19 obecný úrad v Hrabovke bude mať úradné hodiny denne od 8.00-11.00 hod. až do odvolania.

Eva Mráziková, starostka obce celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozor zmena cestovného poriadku SAD Trenčín

V prílohe zverejňujeme oznam o zmene cestovného poriadku SAD Trenčín celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM

V prílohe je zverejnený oznam Obvodného oddelenia PZ
v súvislosti zabránenia šírenia koronavírusu. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie obce v súvislosti s opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu

V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu a s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu Obecný úrad v Hrabovke žiada občanov, aby vybavovanie a návštevy na obecnom úrade obmedzili na úplne nevyhnutné a neodkladné prípady.
Prosíme všetkých občanov, aby sa správali zodpovedne, nezhromažďovali sa, nezdržiavali sa na miestach s väčšou koncentráciou osôb, obmedzili vzájomné návštevy, nákupy a cestovanie hlavne do zahraničia.
Zároveň žiadame občanov, aby sledovali a dodržiavali pokyny Úradu verejného zdravotníctva a Hlavného hygienika SR, ktoré sú pravidelne zverejňované na stránke obce a vo vývesnej tabuli.
Zodpovedným správaním ochránite nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojich blízkych.

Za pochopenie ďakujeme!
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR

V prílohe je zverejnené usmernenie hlavného hygienika SR
z dôvodu karantény na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a zároveň aj dôležité telefónne čísla pre ohlasovanie. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Farského úradu

Farský úrad Dolná Súča na základe rozhodnutia Vlády SR oznamuje veriacim farnosti Hrabovka, že s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Z tohto dôvodu sa v týchto dňoch neuskutočnia ani sväté omše v obci Hrabovka. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva - hromadné podujatia

V prílohe zverejňujeme Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva-domáca karanténa

V prílohe zverejňujeme Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Hrabovka.
Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Hrabovke o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Ivan Čulen.
Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Hrabovka uvoľnil zvolený poslanec Mgr. Tomáš Čičo a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 4. marca 2020.
Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Eva Mráziková starostka obce

celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 04.marca 2020 bude obecný úrad otvorený do 8.30 hod. a následne bude zatvorený z dôvodu školenia zamestnancov. celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Hrabovka

Na stránke je zverejnený link, kde si môžte pozrieť oficiálne výsledky volieb do NR SR 2020 za obec Hrabovka. celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 9
posledná