Obsah

Obec Hrabovka sa nachádza v oblasti bohatej na historické udalosti. Túto skutočnosť spôsobila predovšetkým blízkosť k Trenčínu, hlavne k Trenčianskemu hradu, ktorý bol už od ranného stredoveku sídlom župy a jedným z najvýznamnejších centier politického života Uhorska.

 

Správy

30.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020 uzatvorenie maloobchodných prevádzok

V prílohe je zverejnené Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29. marca 2020

Detail

30.03.2020

Uznesenie vlády SR-Rozšírenie núdzového stavu

V prílohe je zverejnené Uznesenie vlády SR zo dňa 27.3.2020.

Detail

27.03.2020

Informácia k fakturácii za vývoz žúmp od PD Krasin

Fakturácia za vývoz 11 m3 do 31.01.2020 pre obec Hrabovka bola 55,45 € s DPH. Vo februári 2020 bola fakturácia za vývoz 11 m3 pre obec Hrabovka 50,52 € s DPH. Na základe intervencie OcÚ Hrabovka PD Krasin upravil fakturáciu od 01.03.2020 na sumu 45,00 € s DPH. Odôvodnenie: Prejazdové kilometre boli preverené povereným zamestnancom družstva. Nakoľko motorové vozidlo Tatra CAS je objemné, musí sa chodiť otáčať na vrchu Hrabovky. Tržba pre družstvo 25,40 € bez DPH za jeden zvoz je pre PD Krasin hraničná.

Detail

26.03.2020

Oznam-ÚPSVaR Trenčín

V prílohe je zverejnený oznam od ÚPSVaR Trenčín.

Detail

25.03.2020

Oznam-pozastenie činnosti stavebného úradu

OZNAM Obec Hrabovka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. §5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojení s §27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 55 a 57 zákona č. 50/1976 Zb. týmto oznamuje - budúcim stavebníkom podľa hore uvedených zákonov - stavebníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám u ktorých boli začaté konania vo všetkých stupňoch že Stavebný úrad v Hrabovke NEBUDE vykonávať činnosť do odvolania mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky. Obec Hrabovka ako príslušný stavebný úrad pristupuje z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, kedy je potrebné vykonávať opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Mimoriadna situácia pre územie Slovenskej republiky bola vyhlásená dňa 12. marca 2020 od 06.00 hod. vládou Slovenskej republiky (SR) z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Po odvolaní mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky na území SR, alebo iných opatrení nariadených vládou SR stavebný úrad bude dostupnými prostriedkami informovať verejnosť o svojej činnosti. Eva Mráziková, starostka obce

Detail

Mapa

mapa

 

Infomácie

Samosprávný kraj Trenčíansky
Okres Trenčín
Región Biele Karpaty
Počet obyvateľov 430
Rozloha 429 ha
Prvá písomná zmienka 1423

Fotogaléria

Mesiac úcty k starším 2018

Mesiac úcty k starším 2018

Hody 2018

Hody 2018

Deň detí 2018

Deň detí 2018