Obsah

Správy

prvá
z 15
ďalší posledná

Pracovná ponuka

PD Trenčín-Soblahov prijme robotníkov ženy aj mužov na chmeľovú brigádu. Mzda je 3,50 €/hod. plus obed. Doprava je zabezpečená autobusom. Pre bližšie informácie volajte na číslo tel. 0909 111 649 alebo 032/6493221 celý text

ostatné | 18. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Plánované zasadnutie OcZ 25.4.2017

V prílohe sa nachádza pozvánka na plánované zasadnutie OcZ, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2017 v sále KD Hrabovka. celý text

ostatné | 18. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam-obecný úrad zatvorený

Dňa 13. apríla je obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 12. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Informácie k odpadovému hospodárstvu

Milí občania, prílohe si môžte prečítať informácie k triedeniu odpadov v obci.
V obci Hrabovka od 1.1.2017 prebieha likvidácia bioodpadu individuálne v každej domácnosti, nakoľko viac ako 50 % domácností odpad kompostuje alebo skrmuje.
celý text

ostatné | 30. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie k výrubu drevín

V prílohe sa nachádza rozhodnutie k výrubu drevín vydané Obecným úradom v Hrabovke žiadateľovi Spolok bývalých urbárnikov - pozemkové spoločenstvo Hrabovka. celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie stavebného úradu-povolenie

V prílohe sa nachádza rozhodnutie stavebného úradu Dolná Súča na odstránenie stavby "Rodinný dom č.114" v obci Hrabovka na pozemkoch C-KN parc. č. 297, 298. celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM

OZNAM

ŽIADAME OBČANOV, KTORÍ POŽADUJÚ ÚĽAVU NA PLATBU ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU, ABY POTREBNÉ POTVRDENIA DORUČILI NA OBECNÝ ÚRAD NAJNESKÔR V LEHOTE DO 31. MARCA 2017. POTVRDENIA DORUČENÉ PO TOMTO TERMÍNE NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ A PLATBY BUDÚ VYRÚBENÉ V PLNEJ VÝŠKE NA DAŇOVNÍKA
celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín príslušná podľa § 8 ods.3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti nariaďuje právnickým a fyzickým osobám opatrenia pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. Bližšie informácie sú v prílohe tohto zverejnenia. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam o schválených VZN v obci Hrabovka

Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15.12.2016 Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2016, VZN č. 7/2016, VZN č. 8/2016 a VZN č. 9/2016. Úplné znenie schválených VZN je k nahliadnutiu na stránke obecného úradu v časti "Dokumenty" alebo na Obecnom úrade v Hrabovke. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:

Poďakovanie starostky obce

Vážení občania chcem sa touto cestou poďakovať fy RENOVA z Diviackej Novej Vsi, ktorá formou sponzorstva čistila a ošetrila kameň na kríži v obci Hrabovka.

Eva Mráziková, starostka Hrabovka celý text

ostatné | 12. 9. 2016 | Autor:

List starostky obce

Vážení občania,

V dnešných dňoch sa mi dostal do rúk list neznámeho pisateľa (?). Dotkol sa mňa aj mojich spolupracovníčok. Áno, pisateľ má pravdu, "Hrabovské noviny" nie sú historicky prvé, ale sú prvé zaregistrované pod ISSN - registrácia na Ministerstve kultúry SR, ktorá je potrebná pre registráciu všetkých vydávaných novín a časopisov na Slovensku. Pôvodné vydanie v roku 1997 bolo povolené len Okresným úradom v Trenčíne tak, ako to dovoľovala legislatíva v tom danom čase. celý text

ostatné | 2. 9. 2016 | Autor:

Pozor zmena IBAN

Oznamujeme Vám, že od 01.01.2016 je potrebné zadávať platby na účet obce v tvare
IBAN:SK61 5600 0000 0006 3973 3002 celý text

ostatné | 16. 12. 2015 | Autor:

Oznam pre motoristov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne upozorňuje motoristickú verejnosť, že z dôvodu komplikovaného prejazdu cez železničné priecestie pri „SILE“ a križovatku ulíc Hlavná a Bratislavská v Trenčíne, najmä v čase rannej a poobedňajšej dopravnej špičky, je možné pre osobné motorové vozidlá využiť diaľnicu D1, na ktorú sa vozidlá dostanú ulicou „NA VINOHRADY“. Následne môžu pokračovať okolo budovy diaľničnej polície a po 900m zídu z diaľnice D1 na diaľničný privádzač, odkiaľ môžu cez nový most pokračovať do centra mesta, na sídlisko Juh, resp. do nákupných centier. celý text

ostatné | 15. 4. 2015 | Autor:

Udržiavanie chodníkov o obci - upozornenie

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že v zmysle platnej legislatívy o schodnosť chodníkov sú povinní majitelia, správcovia či užívatelia budov v zimnom období počas dňa bez prieťahov zabezpečiť, aby chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam boli čisté a zbavené šmykľavého nánosu. Preto vyzývame občanov, aby si túto povinnosť riadne plnili. celý text

ostatné | 2. 1. 2015 | Autor:

Triedenie odpadu

Obecný úrad upozorňuje občanov, aby vo vlastnom záujme dôslednejšie triedili komunálny odpad, nakoľko v poslednom čase sa výrazne zvýšila produkcia odpadu.
Zvlášť dôrazne upozorňujeme na biologický odpad, ktorý je zakázané vyhadzovať do kontajnerov! Biologický odpad patrí do kompostu, ktorý je možné využívať na hnojenie záhrady. celý text

ostatné | 17. 10. 2012 | Autor:

Výsledky 2. ročníka súťaže: "OČAMI NAŠICH DETÍ"

Kategória deti 6 -10 rokov
1.miesto
KRISTÍNA HOLÍČKOVÁ
2.miesto
SIMONKA CHMELINOVÁ
3.miesto
SOFIA BULEJKOVÁ celý text

ostatné | 21. 5. 2012 | Autor:

Zamrznutie vodomerov

Obecný úrad v Hrabovke upozorňuje občanov na zabezpečenie vodomerov vo vodovodných šachtách proti zamrznutiu.
V prípade poškodenia vodomera náklady spojené s opravou a výmenu vodomera si v plnej výške hradí odberateľ. celý text

ostatné | 4. 1. 2012 | Autor:

Otvorený list predsedu ZMOS občanom obce

Vážení obyvatelia miest a obcí,
poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom území. Úlohou samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš dôstojný život. celý text

ostatné | 15. 11. 2011 | Autor:
prvá
z 15
ďalší posledná