Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Hrabovka zmysle § 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. ako obstarávateľ strategického dokumentu oznamuje verejnosti, že dňa 25.02.2020 bolo obci doručené oznámenie "Územný plán obce Hrabovka-Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu".

Zároveň oznamujeme, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Hrabovke počas pracovných dní v rámci úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Trenčín

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín


Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-hrabovka


Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, kontaktná osoba: RNDr. Bútorová.

Oznámenie je zverejnené aj v časti Zverejňovanie-úradná tabuľa-Územný plán obce. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Obec je povinná podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

Na tomto mieste zverejňujeme uvedené informácie:

celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Potvrdenie-zníženie poplatku za vývoz KO

Žiadame občanov, ktorí si chcú uplatniť zníženie poplatku za vývoz KO v roku 2020, aby doručili potrebné potvrdenie k úľave na obecný úrad v Hrabovke najneskôr do 31.03.2020. celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 11.2.2020 v čase od 17.35-17.45 hod. sa uskutoční v obci výkup papiera výmenou za hygienické výrobky.Výkup sa uskutoční pri obecnom úrade v Hrabovke. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Obecný úrad zatvorený-Oznam

Dňa 06.02.2020 bude obecný úrad v Hrabovke zatvorený z dôvodu školenia pracovníkov úrad.Otvorené bude znova 7.2.2020. celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Obmedzenie dodávky pitnej vody v obci Hrabovka

Oznamujeme občanom, že z dôvodu poruchy na čerpacej stanici bude dňa 30.01.2020 až do odstránenia poruchy obmedzená dodávky pitnej vody.
celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hrabovke dňa 28.01.2020

V prílohe je zverejnená pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hrabovke, ktoré sa uskutoční dňa 28.1.2020 o 17.30 hod. celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Klub dôchodcov v Hrabovke pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15.01.2020 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu v Hrabovke. celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu-Voľby do NR SR 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej formetak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom)

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí obce:

obec.hrabovka@atlas.sk
celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie pre "Voľby do NR SR 2020"

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre „ Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020“

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostke obce v lehote do 8.1.2020. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu:
Obec Hrabovka
Hrabovka 26
913 32 Hrabovka

alebo na e-mailovú adresu: obec.hrabovka@atlas.sk celý text

ostatné | 3. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-otváracie hodiny COOP Jednota

Vedúca predajne COOP Jednota oznamujem, že predajňa bude počas vianočných sviatkov otvorená nasledovne:
23.12.2019 7.00-10.00 hod.
24.12.2019 7.00-10.00 hod.
27.12.2019 dovolenka
28.12.2019 ako v sobotu
31.12.2019 7.00-10.00 hod.
02.01.2020-06.01.2020 dovolenka
07.01.2020 riadne otvorené
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornenie-ohňostroje počas Silvestra a Nového roka

Upozorňujeme občanov, aby počas Silvestra a Nového roka
používali len takú pyrotechniku, ktorú dovoľuje zákon a brali ohľad pri jej používaní na svojich spoluobčanov, ale i na zvieratá, ktoré sú v obci a zároveň udržali poriadok na verejných priestranstvách. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - vývoz komunálneho odpadu-zmena

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu, ktorý mal byť 2.januára 2020-štvrtok sa prekladá na 3. januára 2020-piatok. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam o doručovaní zásielky

Oznamujeme, že na obecnom úrade je uložená zásielka-doporučene do vlastných rúk - adresát Ladislav Panák, bytom Hrabovka. Zásielku možno vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že v dňoch 23.12., 27.12.-31.12.2019 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Úrad bude znova k dispozícii občanom 02.01.2020. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

HaZZ - upozornenia

V prílohe sú zverejnené upozornenia pre občanov, ktoré adresuje všetkým Hasičský a záchranný zbor v Trenčíne. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 13.12.2019

V prílohe je zverejnená pozvánka na zasadnutie OcZ, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2019. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - predajňa COOP Jednota

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že v dňoch 10.12.2019 - 14.12.2019 bude predajňa zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Mikuláš 2019

POZVÁNKA
Pozývame všetkých malých, ale aj dospelých, privítať v našej obci Hrabovka Mikuláša, ktorý poteší sladkosťami všetky dobré deti .
Mikuláš k nám zavíta dňa 8. decembra 2019 o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Hrabovke
celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam-predajňa COOP Jednota

Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude dňa 22.11.2019 otvorená do 10.00 hod. V sobotu 23.11.2019 bude predajňa zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Odpis vodomerov

Oznamujeme občanom, že dňa 28.11.2019 v čase od 9.00 do 13.00 hod. a dňa 30.11.2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod. sa bude v obci Hrabovka vykonávať odpis vody v domácnostiach pracovníkmi OcÚ Hrabovka. Z toho dôvodu vyzývame občanov, aby zabezpečili dobrý prístup k vodomerom, vyčerpali si vodovodné šachty, zatvorili psov a umožnili plynulý odpis vody. Odpis sa vykoná len počas týchto dní. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Západoslovenská distribučná - SEZ SEVER Trenčín-Výzva

V prílohe je zverejnená výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.- pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Neplánované zasadnutie OcZ 12.11.2019

V prílohe je zverejnená pozvánka na neplánované zasadnutie OcZ dňa 12.11.2019. celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

V prílohe je zverejnený zákona a informácie pre voličov k vyhláseniu volieb do NR SR 2020. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam-voľba poštou "Voľby do NR SR 2020"

V nadväznosti na § 60 ods. 1 prvá veta volebného zákona o voľbu poštou možno požiadať aj elektronicky. Na základe tohto zákona Obec Hrabovka zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obec.hrabovka@atlas.sk

(vzor žiadosti je v prílohe tohto oznamu) celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM-úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 31.10.2019 bude Obecný úrad v Hrabovke zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
Za pochopenie ďakujeme!

Pracovníci obecného úradu v Hrabovke celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na posedenie k Mesiacu úcty k starším

POZVÁNKA NA POSEDENIE

Dňa 25.októbra 2019 o 16.00 hod. v sále KD v Hrabovke

Srdečne pozývame všetkých dôchodcov v obci Hrabovka na spoločné posedenie spojené s hudbou a občerstvením pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“


Obec Hrabovka a Klub dôchodcov v Hrabovke
celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyjadrenie starostky

V prílohe zverejňujeme stanovisko a vyjadrenie starostky k listu, ktorý bol zverejnený na stránke obce a facebookovej stránke ako odpoveď k pochybeniu Katastrálneho úradu Trenčín vo veci zápisu na LV č.1. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Autoškola Horňák-ponuka

Autoškola Horňák s.r.o. so sídlom Štefánkova 12, Trenčín otvára pre záujemcov o vodičské oprávnenie sk.B
"Kurz na osobný automobil"
Termín zahájenia kurzu: 14.10.2019 o 16.30 hod.
Dĺžka trvania kurzu - 2 až 2 a pol mesiaca.
Praktický výcvik na vozidlách Hyundai i30, Volkswagen GOLF.
Študentom a obyvateľom obce poskytujeme zľavu 50,-€.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do kurzu osobne v autoškole, príp. na tel.č. 0903205302.
Viac informácií získate na www.autoskolahornak.sk celý text

ostatné | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

MUDr. Podolák D. Súča - oznam

MUDr. Podolák D. Súča oznamuje, že dňa 4.10.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Oznam zverejňujeme až v čase ohlásenia zo strany pána doktora t.j. vo štvrtok 3.10. celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 8
posledná