Obsah

Správy

25.02.2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Hrabovka zmysle § 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. ako obstarávateľ strategického dokumentu oznamuje verejnosti, že dňa 25.02.2020 bolo obci doručené oznámenie "Územný plán obce Hrabovka-Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu". Zároveň oznamujeme, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Hrabovke počas pracovných dní v rámci úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Trenčín Odbor starostlivosti o životné prostredie Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-hrabovka Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, kontaktná osoba: RNDr. Bútorová. Oznámenie je zverejnené aj v časti Zverejňovanie-úradná tabuľa-Územný plán obce.

Detail

24.02.2020

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Obec je povinná podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka. Na tomto mieste zverejňujeme uvedené informácie:

Detail

19.02.2020

Potvrdenie-zníženie poplatku za vývoz KO

Žiadame občanov, ktorí si chcú uplatniť zníženie poplatku za vývoz KO v roku 2020, aby doručili potrebné potvrdenie k úľave na obecný úrad v Hrabovke najneskôr do 31.03.2020.

Detail

10.02.2020

Výkup papiera

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 11.2.2020 v čase od 17.35-17.45 hod. sa uskutoční v obci výkup papiera výmenou za hygienické výrobky.Výkup sa uskutoční pri obecnom úrade v Hrabovke.

Detail

06.02.2020

Obecný úrad zatvorený-Oznam

Dňa 06.02.2020 bude obecný úrad v Hrabovke zatvorený z dôvodu školenia pracovníkov úrad.Otvorené bude znova 7.2.2020.

Detail

Kalendár akcií