Obsah

Obec Hrabovka sa nachádza v oblasti bohatej na historické udalosti. Túto skutočnosť spôsobila predovšetkým blízkosť k Trenčínu, hlavne k Trenčianskemu hradu, ktorý bol už od ranného stredoveku sídlom župy a jedným z najvýznamnejších centier politického života Uhorska.

 

Správy

25.02.2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Hrabovka zmysle § 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. ako obstarávateľ strategického dokumentu oznamuje verejnosti, že dňa 25.02.2020 bolo obci doručené oznámenie "Územný plán obce Hrabovka-Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu". Zároveň oznamujeme, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Hrabovke počas pracovných dní v rámci úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Trenčín Odbor starostlivosti o životné prostredie Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-hrabovka Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, kontaktná osoba: RNDr. Bútorová. Oznámenie je zverejnené aj v časti Zverejňovanie-úradná tabuľa-Územný plán obce.

Detail

24.02.2020

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Obec je povinná podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka. Na tomto mieste zverejňujeme uvedené informácie:

Detail

19.02.2020

Potvrdenie-zníženie poplatku za vývoz KO

Žiadame občanov, ktorí si chcú uplatniť zníženie poplatku za vývoz KO v roku 2020, aby doručili potrebné potvrdenie k úľave na obecný úrad v Hrabovke najneskôr do 31.03.2020.

Detail

10.02.2020

Výkup papiera

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 11.2.2020 v čase od 17.35-17.45 hod. sa uskutoční v obci výkup papiera výmenou za hygienické výrobky.Výkup sa uskutoční pri obecnom úrade v Hrabovke.

Detail

06.02.2020

Obecný úrad zatvorený-Oznam

Dňa 06.02.2020 bude obecný úrad v Hrabovke zatvorený z dôvodu školenia pracovníkov úrad.Otvorené bude znova 7.2.2020.

Detail

Mapa

mapa

 

Infomácie

Samosprávný kraj Trenčíansky
Okres Trenčín
Región Biele Karpaty
Počet obyvateľov 430
Rozloha 429 ha
Prvá písomná zmienka 1423

Fotogaléria

Mesiac úcty k starším 2018

Mesiac úcty k starším 2018

Hody 2018

Hody 2018

Deň detí 2018

Deň detí 2018